Az LBC Torrent Studio SRL adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatója

Az LBC Torrent Studio SRL mint a www.aradihirek.ro kiadója (a továbbiakban: Kiadó) fontosnak tartja a felhasználói, a megrendelői és minden más érintett személy adatkezeléshez kapcsolódó jogának tiszteletben tartását és érvényre juttatását.

A Kiadó az érintettek személyes adatainak kezelése során az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (az Európai Parlament és az Európai Tanács 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről „GDPR”), valamint az adatvédelemre vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezések (részletes felsorolásuk a fogalmi meghatározások között található) alapján jár el.

Az adatkezelési tájékoztatóban gyakran előforduló kifejezések az alábbi jelentéssel bírnak: adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai, technológiai jellegű feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásakor alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint a művelet végzésének helyétől; adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a Kiadóval kötött szerződés alapján az adatok feldolgozását végzi; adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége; adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt is) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajttatja; adatvédelmi incidens: a személyes adatok biztonságát érintő esemény, amelynek eredménye a személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, jogosulatlan közlése vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés; direktmarketing-tevékenység: azoknak a közvetlen megkeresés módszerével végzett tájékoztató tevékenységeknek és kiegészítő szolgáltatások összessége, amelyek célja az érintettek részére termékek vagy szolgáltatások ajánlása, hirdetések továbbítása üzletkötés előmozdítása érdekében; egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról; direct mail: a Kiadó használatában lévő weboldalakon elérhető termékek, szolgáltatások, tartalmak értékesítésének előmozdítását célzó elektronikus üzenet; érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül, avagy közvetve – azonosítható természetes személy; felhasználó: a Kiadó szolgáltatását igénybe vevő, illetve megtekintő, azokból tájékozódó érintett; felügyeleti hatóság: a GDPR felhatalmazása alapján a vonatkozó tagállami jogszabályban az adatvédelmi előírások betartásának ellenőrzésére kijelölt hatóság, Romániában itt található; genetikai adat: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered; harmadik ország: az Európai Unió tagállamain kívüli államok; harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval; hírlevél: a Kiadó használatában lévő weboldalon keresztül elérhető tartalomhoz kapcsolódóan, illetve a Kiadó tulajdonában lévő weboldal útján nyújtott szolgáltatás részeként a címzettek részére elektronikus úton (például e-mailben) eljuttatott szakmai információ; hozzájárulás: az érintett személyes adatainak kezelésére vonatkozó akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő, előzetes tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez; a Kiadó használatában lévő weboldalak: amelyek impresszumában tulajdonosként, üzemeltetőként a Kiadó került feltüntetésre; megrendelő: a Kiadó termékét és/vagy szolgáltatását a Kiadó használatában lévő weboldalon, vagy a Kiadó által szervezett eseményen leadott megrendelés útján egyszeri alkalommal megvásárló és/vagy igénybe vevő érintett; személyes adat megjelölése: a személyes adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából; személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, bármilyen azonosító jele, legyen az hatóság vagy az adatkezelő által létrehozott azonosító, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, illetve az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés; tiltakozás: az érintett bármilyen formában (például szóban, írásban, vagy e-mailben) kifejezett nyilatkozata, amellyel a személyes adatainak kezelését kifogásolja a Kiadónál, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri; partner: a Kiadóval szerződéses kapcsolatban álló vállalkozó vagy megbízott.

Adatkezelő postai címe: LBC Torrent Studio SRL, Arad, 310400 Piața UTA bl. U2. ap. 4., cégjegyzékszáma: J2/506/2014, Adószáma: 3312313, e-mail címe: office@aradihirek.ro, lbc.torrent.studio@gmail.com, aradihirek@gmail.com, telefonszáma: +40 722 590 489

A Kiadó kizárólag az Európai Unió, illetve Románia jogszabályai által meghatározott előírások betartásával kezel személyes adatot (jogszerűség elve). Kiemelt hangsúlyt fektet arra, hogy az általa folytatott adatkezelések mind az érintettek, mind pedig a Kiadó számára érthetőek, átláthatóak és tisztességesek legyenek. Kizárólag a jelen adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott célokból kezeli az érintett személyes adatait. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére alkalmas. Csak az adatkezelési cél megvalósulásához feltétlenül szükséges mértékben és ideig kezeli a személyes adatokat. Az adatkezelés során az általa elvégzett, illetve az érintett által kezdeményezett helyesbítéssel biztosítja a kezelt adatok pontosságát, teljességét és naprakészségét, tárolási idejét. Továbbá gondoskodik az általa kezelt személyes adatok titokban tartásáról, illetéktelenek általi hozzáférés megakadályozásáról.

Adatkezelés célja: a cikkek tartalmához történő hozzászólás lehetővé tétele, az érintettek panaszának kezelése, észrevételének megválaszolása, panaszok, sajtó-helyreigazítási kérelmek kivizsgálása, a cikkek tartalmának felülvizsgálata az olvasói vélemények alapján, hatósági megkeresések teljesítése.

Adatkezelés jogalapja: felhasználó hozzájárulása. Adatkezelés jogalapjának megnevezése: GDPR 6. cikk (1) bek. a), b), f) pontok.